Psalm ku czci Bożej Opatrzności

PSALM 33(32)

1 Bóg władcą świata 33

1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.

2 Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.

3 Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!

4 Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.

5 On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.

6 Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

7 On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.

8 Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!

9 Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.

10 Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów.

11 Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.

12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan - naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

13 Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.

14 Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi:

15 On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.

16 Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła.

17 W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.

18 Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,

19 aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

20 Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.

21 W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.

22 Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!

źródło: http://biblia.deon.pl