W Naszej Parafii Legion Maryji istnieje jako Wspólnota członków pomocniczych. Spotykamy się w II sobotę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Głównym celem Legionu jest uświęcanie jego członków przez:

uczestnictwo w misji ewangelizacji za pomocą apostolatu bezpośredniego, szczególnie wśród osób oddalonych od Kościoła,

odwiedzanie chorych, osób przebywających w zakładach opiekuńczych, rodzin w potrzebie,

nauczanie katechizmu w parafiach,

udzielanie nauk religijnych ludziom młodym,

naukę czytania i pisania dla imigrantów,

pomoc narkomanom i prostytutkom,

celebrację Liturgii Słowa i organizowanie spotkań modlitewnych tam gdzie nie docierają księża.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie zachęceni do oddawania się Maryi według duchowości św. Ludwika de Montforta, uczestniczą w corocznych rekolekcjach zamkniętych oraz zobowiązują się do codziennego odmawiania Kateny Legionu -modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, która jest węzłem zjednoczenia z Nią.

Charyzmatem Legionu Maryi jest prowadzenie ewangelizacji misyjnej, nade wszystko wśród mieszkańców swojej parafii. Legioniści, zawsze we dwoje, idą zarówno do niewierzących (misje ad gentes) jak i do ochrzczonych, którzy utracili zmysł wiary i obecności w Kościele (nowa ewangelizacja).

Podejmowane przez legionistów dzieła apostolskie są różnorodne. W ramach nowej ewangelizacji starają się obudzić życie Chrystusa w ochrzczonych, którzy przestali praktykować, zagubili zmysł wiary, odeszli od modlitwy i udziału we Mszy św.

Wszystkim starają się ukazać i przekazać swoją wiarę w Chrystusa i zapewnić o Orędownictwie Maryi - Niepokalanej Pośredniczki Łask, która jest Patronką ruchu. Przypominają o potrzebie modlitwy i proszą o nią w intencjach zbawienia dusz, zachęcają do częstego uczestnictwa w sakramentach św. Starają się być zgodnie z zaleceniem Ojca św. "fermentem” w Ludzie Bożym, chrześcijańską inspiracją we współczesnym świecie".

Legioniści również odwiedzają szpitale i więzienia, niosąc wsparcie duchowe i ułatwiając kontakt z kapłanem.

W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego podejmują za przyzwoleniem księdza proboszcza posługę wobec wiernych: prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec, odwiedzają chorych przygotowując ich na wizytę księdza z sakramentami, pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących, zapraszają na nabożeństwa i rekolekcje w świątyniach, propagują książkę i prasę katolicką, niosą pociechę, zachęcają do czynnego udziału w życiu parafii. Legioniści docierają do mieszkańców parafii - zarówno tych "praktykujących", "wierzących - niepraktykujących", jak i niewierzących, idą do rodzin zaniedbanych, ludzi opuszczonych, chorych i samotnych. Poprzez rozmowy, bądź w domach (odwiedzanie mieszkańców od drzwi do drzwi), bądź na ulicy (apostolat uliczny) legioniści starają się pozyskiwać swoich rozmówców na uczniów Chrystusa (por. Mt 28, 18-20).

Apostolat uliczny, w którym uczestniczy wiele grup legionowych, to przede wszystkim „Apostolat Cudownego Medalika”. Legioniści podejmują pierwsze głoszenie Ewangelii wobec osób niewierzących, ateistów, czy osób podlegających pseudoreligijności New Age. (misja ad gentes)

Legioniści wszystkie prace apostolskie podejmują w ścisłej współpracy i na wyraźne życzenie ks. Proboszcza.

żródło i więcej informacji na temat Legionu Maryi

www.legionmaryi.pl