Jest to zorganizowana forma apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Jego członkiem może zostać każdy praktykujący katolik, który pragnie pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu dostępnymi dla siebie środkami jak: modlitwa, ofiara, jałmużna, dobre uczynki itp.

Nasza grupa parafialna spotyka się w kaplicy Matki Bożej w piąty wtorek miesiąca, a jeśli go nie ma w danym miesiącu, to w czwarty po Mszy św. wieczornej. Modlimy się za zmarłych, którzy potrzebują naszej pomocy. Wcześniej uczestniczymy również w Mszy św. zamawianej przez członków wspólnoty w intencji dusz czyśćcowych.

Z centrum ADPC w Sulejówku otrzymujemy kwartalnik „Do domu Ojca” przeznaczony do użytku wewnętrznego dla członków Apostolstwa Dzieła Pomocy dla Czyśćca.

APDC powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie tego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy działalności zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca.

Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym. Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyściowych. www.wspomozycielki.pl


Jako chrześcijanie nie powinniśmy pytać się jedynie: jak mogę zbawić siebie samego? Powinniśmy również pytać siebie: co mogę zrobić, aby inni zostali zbawieni i aby również dla innych wzeszła gwiazda nadziei? Wówczas zrobię najwięcej także dla mojego własnego zbawienia. Benedykt XVI, Spe Salvi, 48

Jeśli chcemy, zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Pewny to znak wybrania i potężny środek zbawienia, modlitwa za umarłych. Gdybyśmy wiedzieli, jak wiele moglibyśmy otrzymać łask za pośrednictwem dusz czyśćcowych, nie byłyby one tak zapomniane. Św. Jan Maria Vianney

źródło: www.wspomozycielki.pl